Na proposta pedagóxica pretendemos fomentar unha boa organización do traballo a través dun seguimento personalizado dos alumnos, coa colaboración do Departamento de Orientación, mediante proxectos innovadores en distintas áreas.


Proxecto Abalar

aula AbalarAbalar é un proxecto da Consellería de Educación e Orientación Universitaria para a integración plena das Tecnoloxías da Información e Comunicación na práctica educativa en Galicia.

Pretende a modernización e mellora da educación coa finalidade de que todo o alumnado ao completar a súa formación alcance a “Competencia Dixital” que implica tanto o dominio das TICs como o seu uso seguro e crítico.

Ler máis

Proxecto educativo con tablets - 3º E.P.

Vivimos nunha sociedade de cambios moi rápidos. A forma de comunicarnos está cambiando, así como a forma de buscar a información e a forma de vivir. As novas tecnoloxías forman parte das nosas vidas. Así que está claro que tamén ten que cambiar a forma de aprender.

No noso centro apostamos por este cambio e estamos introducindo as tecnoloxías nas nosas aulas, como  os encerados dixitais, tablets ou portátiles.Ao final do curso pasado na clase de 3º E.P. participamos nun proxecto educativo colaborativo de  integración de tablets na aula "Con Vigo tablets", a experiencia foi moi interesante, tanto para a profesora como para os alumnos que gozaron do que aprendían ao longo destes días. Podedes ver algúns dos traballos realizados no seguinte enlace.

Este ano seguimos apostando por este traballo en grupo e polas novas tecnoloxías. No curso de 3º E.P. estase a realizar un proxecto innovador cos alumnos, introducindo o uso das tablets na súa aprendizaxe, levando a cabo diferentes proxectos mediante Aprendizaxe Cooperativo. Trátase de aprender creando.

Os obxectivos finais a acadar con este proxecto innovador son:

- Aprender a buscar información por se mesmos, sen axuda da profesora.
- Elaborar os seus propios traballos coa información recollida utilizando varias apps.
- Aprender a gardar e enviar os seus traballos electrónicamente (a un blog de grupos).
- Valorar a importancia do traballo en grupo (Cumprindo coas nosas funcións, a importancia de cada membro dentro do equipo, o traballo é responsabilidade de todos, todos debemos aportar algo, axudar ao compañeiro que o necesite e cumprir os prazos de entrega).


Proxecto de Mediación entre Iguais en 1º e 2º  de ESO

Na nosa sociedade, a diario vemos condutas agresivas e situacións de violencia. A escola está inmersa na sociedade e, polo tanto, ás veces se reflicten este tipo de condutas.

O profesorado do noso centro ten a firme convicción de que se debe de tratar de intervir nestes aspectos para lograr que o noso alumnado aprenda a solucionar os conflitos que lle poidan xurdir, de forma pacífica e con carácter dialogante.

Finalidade e obxectivo:
A finalidade que se persegue é mellora-la convivencia e a prevención de conflitos no curso de 1º de ESO empregando a figura dos mediadores de aula. O obxectivo é formar a todo o alumnado de este curso para que aprenda a exercer como mediador cando xurda algún conflito no seu entorno.

Fases do proxecto:
1.- Presentación do proxecto.
2.- Afianzamento das relacións entre os nenos do grupo.
3.- Coñecemento dos diferentes estilos de respota existentes.
4.- Afondamento nas diferentes emocións existentes.
4.- Coñecemento do conflito.
5.- Figura dos mediadores escolares. Funcións. Procedemento de mediación.
6.- Avaliación.

Temporalización: Na primeira avaliación levarase a cabo a parte teórica. No segundo trimestre procederase á súa posta en marcha e a avaliación será no terceiro trimestre.

Plurilingüismo

As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade. É por iso que, ademáis da normalización lingüística, onde se garante a igualdade do galego e o castelán, o centro ten autorizadas Seccións Bilingües en lingua inglesa, na materia de Expresión Plástica (Arts and Crafts) nos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

Arts and crafts

Os obxectivos son:
- Lograr un coñecemento profundo da lingua inglesa de xeito natural e dende os primeiros momentos da aprendizaxe, desenvolvendo a competencia comunicativa do alumnado en inglés, utilizándoo como lingua vehicular habitual na aula e creando situacións reais de comunicación.
- Lograr o dominio das catro habilidades que caracterizan a aprendizaxe dunha lingua: comprensión e expresión oral, comprensión e expresión escrita, ademáis da interacción oral.
- Coñecer e aprender os aspectos fundamentais que caracterizan a sociedade dos países de cultura anglosaxona, valorando o coñecemento doutras sociedades e culturas a través do uso da lingua inglesa, facendo posible o achegamento entre os cidadáns doutros países.Proxectos educativos en Educación Infantil

Este ano todo o 2º ciclo de Educación Infantil traballará co  proxecto Sonrisas. Este é un proxecto que ten o seu pilar fundamental na  educación emocional.
A educación emocional é indispensable no desenvolvemento cognitivo y no desenvolvemento integral da persoa, o obxetivo é facer persoas con coñecementos, pero capaces de recoñecer as súas emocións, seguras e confiadas, capaces de relacionarse de maneira axeitada co seu entorno.
Neste curso, 5º de Educación Infantil, fará tres proxectos relacionados cas fichas que imos traballar o longo de cada trimestre.
O primeiro proxecto farase o longo do primeiro trimestre, e ten como título “ O outono”.
O segundo proxecto leva como título “ Os oficios”, profesións dos nosos pais.
No terceiro trimestre “ O solo, plantas e sementes”, coincidindo coa chegada da primavera.
No  curso  de  6º de Educación Infantil  levaránse a cabo dous proxectos  relacionados coas fichas que traballaremos ao longo do curso :
- Os alimentos
- O Universo
Os alumnos deselvolverán diferentes estratexias de pensamento e terán ocasión de resolver unha serie de fichas do seu caderno de traballo vinculadas directamente co desenvolvemento dos proxectos. Todos rematarán cunha dinámica enfocada á exposición e a comunicación.

Proxecto Apadrinamento 6ºEP a 1ºEP

O obxectivo do apadrinamento é  facilitar a articulación e  adaptación dos nenos  á nova etapa da primaria. Consiste en xerar un vínculo cercano entre os alumnos “padriños” e os “apadriñados”. Os máis pequenos  sentiranse máis acompañados e verán o novo entorno como un lugar máis acolledor, mentres que os maiores reforzarán condutas baseadas no  respecto, a colaboración, a solidariedade e a empatía.
Este proxecto enmarcado no plan de convivencia escolar busca atopar e fomentar un ambiente seguro e de bo trato.Proxecto de Inmersión Lingüística en inglés e francés

Continuando cos proxectos de Inmersión Lca nas dúas linguas estranxeiras impartidas no noso centro, para este ano propiciaremos que os nosos alumnos de 4º ESO teñan a oportunidade de seguir participando nos mesmos:

-Os alumnos de 4º ESO poderán, no caso de ser concedida a axuda, participar no programa de inmersión lingüística en inglés promovido pola Xunta de Galicia “English Week”.
-Os alumnos que optaron por escoller lingua francesa como optativa en 4º ESO,  poderán participar nun intercambio cultural co Instituto francés Sainte Jeanne Elisabeth de París. Os nosos alumnos conviven coas familias deste colexio e asisten a este céntrico colexio de París durante unha semana. Asemesmo, os alumnos franceses correspondentes asisten ao noso centro e conviven coas familias dos nosos alumnos unha semana.

Obxectivos xerais:

  1. Dotar ao alumno-a da competencia lingüística social básica en inglés/francés, de tal xeito que permita un mínimo de interacción social coa comunidade educativa onde se inscribe o alumno-a.
  2. Axudar a compensar ou paliar diferenzas orixinadas polas desigualdades socio-económicas, idiomáticas e culturais, fomentando a capacidade de comprensión e expresión de mensaxes orais e escritos nesa lingua vehicular
  3. Favorecer o uso funcional da lingua, como instrumento de comunicación e de representación da realidade.
  4. Crear e estimular o desenvolvemento de situacións de comunicación similares ás desenvolvidas na vida cotiá, sempre usando o role-playing e o xogo como estratexia lúdica e creativa da lingua.
  5. Introducir contidos culturais dos distintos países para fomentar o desenvolvemento   de actitudes de respecto e tolerancia.


Aprendizaxe e servizo

O Aprendizaxe-Servizo (O ApS) é unha proposta educativa que combina procesos de aprendizaxe e de servizo comunitario. Estas accións representan un compromiso social co noso contorno escolar, a educación e a vontade de centrarse non só na formación académica dos estudantes, senón tamén nos valores cívicos e relixiosos que promovemos desde o noso centro. 

Baseándonos neste método innovador, este ano o Departamento de Linguas e continuando coa experiencia piloto dos dous últimos trimestres do curso 15-16, ofertaremos para os alumnos de ESO e Bto na materia de Lingua Inglesa, esta  metodoloxía educativa que combina o currículo académico co servizo aos demais.

Con esta proposta de servizo social e aprendizaxe de coñecementos, habilidades, actitudes e valores, pretendemos que os nosos alumnos aprendan a ser competentes sendo útiles a compañeiros doutros cursos.
Axudar aos demais é un dos métodos de aprendizaxe máis eficaz porque os alumnos atopan sentido ao que estudan cando aplican os seus coñecementos e habilidades nunha práctica solidaria 
O proxecto consiste en que alumnos de 1º bacharelato e 4º de ESO se converten en titores de alumnos de 2º e 1º respectivamente na área de primeira lingua estranxeira en horario extraescolar.
Os alumnos “titorizados” benefícianse dunhas “clases particulares” ofrecidas por compañeiros con todos os beneficios que iso conleva, mentres que os “titores”, ademais do enriquecimiento persoal obteñen unha recompensa numérica na nota da súa avaliación, todo isto baixo a supervisión da profesora.

Máis fotos

 

Proxecto común “A música”

Este proxecto común desenvolverase durante todo o curso e nel estarán implicados, ademais dos alumnos, todos e cada un dos profesores do centro, en calquera das súas materias, e, por suposto, as familias, ás que seguiremos pedindo colaboración despois da excelente acollida e resposta que tiveron entre os pais os proxectos dos anos anteriores.
No período lectivo 18-19 decidímonos por un tema moi amplo e que está presente en cada minuto das nosas vidas: “A MÚSICA”.

Esta temática permitiranos ampliar información sobre a súa orixe, instrumentos e deseño dos mesmos, diferentes estilos musicais, relación música-literatura, etc... e tamén aproveitarnos dos seus beneficios a nivel psicolóxico e neurolóxico .Como en anos anteriores cada un dos cursos centrarase en diferentes aspectos relacionados coa música e que servirán de excusa para realizar os disfraces de entroido e para o día da música e a expresión corporal .

Esta é a relación dos contidos escollidos polos diferentes cursos que nos permitirán profundizar no proxecto anual:

4º, 5º, 6º E.I.: A música infantil dos nosos avós e pais
1º E.P.: Os musicais
2º E.P.: María Fumaça
3º E.P.: A música para aprender (O rap)
4º E.P.: A música nos anos 60
5º E.P.: Estilos musicais ( A música Swing)
6º E.P.: As orixes da música
1º ESO: Campás ao vento
2º ESO: A música e a literatura
3º ESO: Música e teatro: musicais
4º ESO: A música e a literatura

Con este proxecto, confiamos en que os nosos nenos sentirán que a música serve de vehículo para comunicar crenzas, valores e formas de comportamento e entenderán a música como unha práctica comunicativa e expresiva fundamental, próxima a calquera de nós e habitual en calquera cultura, sen exclusividade de ningunha clase social, sendo así parte da vida cotiá de tódolos individuos que integran a sociedade. Tamén pretendemos que a nosa comunidade educativa se involucre e se faga partícipe dos mesmos .

A grandes riscos, este proxecto consistirá en que, despois de escoller cada curso o tema relacionado cun aspecto concreto conectado coa MÚSICA, tódolos profesores que impartan clase nese nivel, desde infantil ata a ESO,  terán que traballar cos seus alumnos, nas súas respectivas materias, algún contido relacionado co mesmo.

Por qué consideramos que é tan importante? Porque a música acompáñanos en tódalas etapas da nosa vida e, afortunadamente, hoxe en día a comunidade educativa ten claro o papel clave que xoga a música na formación global dos alumnos e tanto os pais como a sociedade en xeral comprenden que as materias artísticas son importantes para o bo desenvolvemento dos nenos.

Está cientificamente demostrado que a música ten efectos positivos no desenvolvemento cognitivo, creativo, intelectual e psicolóxico dos alumnos e incluso que estimula o hemisferio esquerdo do cerebro, o encargado da aprendizaxe da linguaxe, os números e o uso da lóxica.Proxectos anos anteriores

Curso 2015/2016_ Países do Mundo

Curso 2016/2017_ A Historia

Curso 2017/2018_ O Servizo

 

    
subir